Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Nhà đầu cơ nước ngoài tiến hành dự án đầu cơ trực tiếp tại Việt Nam phải thực hành thủ tục xin cấp Giấy chứng thực đầu tư. Bối cảnh dự án đầu cơ gắn với xây dựng thương hiệu đơn vị kinh tế thì Giấy chứng thực đầu cơ sẽ song song là Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán của đơn vị kinh tế.Đối tượng áp dụng: Dự án đầu cơ nước ngoài có quy mô vốn đầu cơ dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư có điều kiện.

Thành phần hồ sơ: 
  • Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy công nhận đầu cơ căn cứ chiếc. 
  • hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo như hợp đồng hợp tác kinh doanh. 
  • Giao kèo liên doanh đối với hình thức đầu tư có mặt trên thị trường công ty liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu cơ nước ngoài. 
  • Báo cáo năng lực tài chính do nhà đầu tư nước ngoài tạo lập và chịu nghĩa vụ. 
Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam


Trình tự, giấy tờ tiến hành: 

Nhà đầu cơ nước ngoài nộp cho Sở Kế hoạch và đầu cơ 08 bộ hồ sơ dự án đầu cơ, trong đó có 01 bộ thủ tục gốc (đối với dự án do Ủy ban dân chúng cấp tỉnh cấp Giấy công nhận đầu tư); nộp cho Ban điều hành 04 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó có 01 bộ giấy tờ gốc (đối với dự án do Ban điều hành cấp Giấy thừa nhận đầu tư). 

Trong thời hiệu 03 ngày làm việc bắt đầu từ ngày đồng ý nhận được giấy tờ dự án đầu tư, cơ quan tiếp nhận thủ tục kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi thủ tục lấy ý kiến thẩm tra của sở, khía cạnh liên quan; hoàn cảnh cần phải có thì gửi thủ tục lấy ý kiến những Bộ, ngành can hệ. 


trường hợp giấy tờ không hợp pháp, cơ quan tiếp đồng ý nhận hồ sơ công bố bằng văn bản cho nhà đầu cơ biết để sửa đổi, bổ sung giấy má. 

Trong thời hiệu 15 ngày làm việc diễn ra từ ngày chấp nhận được giấy má dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chứa phận sự về những gian nan của dự án thuộc chức năng quản lý của mình. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc từ khi ngày chấp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và đầu tư tạo báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban dân chúng cấp tỉnh quyết định. Trong thời hạn 05 ngày lao động bắt đầu từ ngày đồng ý nhận được báo cáo thẩm tra, Ủy ban công chúng cấp tỉnh cấp Giấy công nhận đầu tư. 

Đối với dự án do Ban điều hành cấp Giấy xác nhận đầu cơ, trong thời hạn 20 ngày lao động tính từ lúc ngày chấp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý tổng hợp ý kiến các cơ quan được hỏi ý kiến để quyết định cấp Giấy xác nhận đầu cơ. 

Tình huống dự án đầu tư ko được chấp thuận, cơ quan tiếp đồng ý nhận giấy tờ dự án đầu tư gửi ban hành bằng văn bản cho nhà đầu cơ, trong đó nêu rõ lý do. 

Trong thời hiệu 07 ngày làm việc từ khi ngày cấp Giấy xác nhận đầu tư, cơ quan tiếp nhận thủ tục dự án đầu cơ sao gửi Giấy thừa nhận đầu tư tới Bộ Kế hoạch và đầu cơ, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ điều hành ngành nghề và những cơ quan có liên quan. 

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Chia gia sản thừa kế theo di chúcLập di chúc và chia tài sản thừa kế theo di chúc là cách thức để thực hành ước nguyện rốt cuộc của người đã khuất, cùng lúc giúp người thừa hưởng di sản thừa kế được được lợi quyền lợi của mình. Chính vì lý do mà bạn cần Tìm hiểu kỹ để kiểm soát an ninh quyên lợi của mình và người nhà để ko xảy ra tranh chấp không đáng có lúc chia gia sản thừa kế theo di chúc.


Việc thừa kế dựa theo di chúc; hình thức, bài viết dưới đây của bản chúc thư hợp pháp; quyền và nghĩa vụ của người để lại tài sản thừa kế và người thừa kế… được thực hiện dựa theo quy định của luật pháp.


Chia gia sản thừa kế theo di chúc
Chia gia sản thừa kế theo di chúc


Bộ pháp luật Dân sự có quy định người đã thành niên và ko bị bệnh tâm thần hay các bệnh khác mà không có nhận thức hay làm chủ hành vi của mình thì có quyền lập di chúc hợp lệ để định đoạt khối tài sản của mình. Người tạo chúc thư có những quyền sau:

Được chỉ đích danh người thừa kế hay truất quyền thừa hưởng gia sản của người thừa kế;

Phân định khối di sản cho từng người thừa kế;

Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng/ thờ cúng;

Giao phận sự cho người hưởng thừa kế;

Chỉ định người được giữ chúc thư đúng luật, người điều hành di sản, người phân chia di sản.

Dù rằng tạo lập chúc thư hợp lệ là quyền của mỗi cá nhân/người không những thế để được luật xác nhận và có hiệu lực pháp lý thì di chúc hợp lệ phải thỏa mãn các cơ hội khăng khăng.

theo như quy định của luật pháp thì chúc thư được coi là đúng luật phải thỏa mãn những điều kiện chúc thư có hiệu lực tiếp theo đây:


Người lập di chúc trong tình trạng minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe đe /cưỡng ép;

Nội dung bên dưới bản di chúc ko trái luật pháp, đạo đức xã hội; hình thức di chúc ko trái nguyên tắc của pháp luật.

– Phần hình thức, Bộ luật Dân sự quy định: “Di chúc phải được tạo lập thành văn bản; nếu không thể nào lập được chúc thư bằng văn bản thì có năng lực chúc thư miệng.” Trong đó chúc thư bằng văn bản bao gồm:

Chúc thư bằng văn bản không có người mang lại chứng. Trình tự lập chúc thư hợp pháp thực hành theo như nguyên tắc tại điều 655 Bộ pháp luật Dân sự;

Chúc thư bằng văn bản có người mang lại chứng. Trình tự tạo di chúc hợp pháp tiến hành căn cứ quy định tại điều 656 Bộ luật Dân sự;

Di chúc bằng văn bản có công chứng /chứng thực. Trình tự tạo chúc thư hợp pháp được tiến hành dựa trên quy định tại điều 657, 658 Bộ luật pháp Dân sự.

– Phần bài viết dưới đây, chúc thư bằng văn bản phải được ghi rõ:

Ngày, tháng, năm lập di chúc hợp lệ

Họ, tên và nơi tạm trú của người lập di chúc;

Họ, tên người, cơ quan, đơn vị thừa hưởng tài sản hoặc xác định rõ những cơ hội để tư nhân, cơ quan, tổ chức thừa hưởng di sản;

Gia sản để lại và nơi có di sản;

Việc chỉ đích danh những người tiến hành trách nhiệm và bài viết dưới đây của phận sự.

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Những điều cơ bản về pháp luật thừa kế theo di chúc

Theo như quy định của Bộ luật pháp Dân sự hiện hành, “Thừa kế căn cứ chúc thư” là việc dịch chuyển gia sản của người đã qua đời cho người khác còn sống dựa trên quyết định của người đó trước khi lâm chung được biểu hiện trong chúc thư.


Khuôn khổ bài viết này cơ bản của thừa kế theo chúc thư là chỉ đích danh người thừa kế (cá nhân, tổ chức) và phân định gia sản, quyền tài sản và giao bổn phận gia sản cho những người thừa kế. Người tạo chúc thư là tư nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Người tạo chúc thư có những quyền tiếp đó đây:

Chỉ đích danh người thừa kế; truất quyền hưởng gia sản của người thừa kế;

Phân định phần tài sản cho từng người thừa kế;

Dành một phần di sản trong khối tài sản thừa kế để di tặng, thờ cúng;

Giao trách nhiệm cho người thừa kế trong phạm vi di sản;

Chỉ đích danh người giữ giữ, người quản lý tài sản, người phân chia di sản;

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ chúc thư.


 Những điều cơ bản về pháp luật thừa kế theo di chúc
 Những điều cơ bản về pháp luật thừa kế theo di chúc


Người đồng ý nhận gia sản thừa kế là những người được chỉ định trong di chúc, có quyền chấp nhận di sản do người trở về cát bụi để lại dựa trên sự định đoạt trong chúc thư. Người thừa kế căn cứ di chúc có năng lực là người trong hàng thừa kế, ngoài hàng thừa kế hoặc cơ quan, tổ chức kể Cả nhà nước. Bên cạnh đó người thừa kế phải có những điều kiện được nguyên tắc trong Bộ luật Dân sự.


Ngoài những người được hưởng di sản dựa theo di chúc thì có các bối cảnh người thừa kế thừa hưởng tài sản ko phụ thuộc vào bài viết dưới đây của chúc thư. Các người đó bao gồm: 
Con chưa thành niên, bố, má, nương tử, chồng; 
Con đã thành niên mà ko có thể lao động; 

Để kiểm soát an ninh quyền, ích lợi đúng luật cho người để lại gia sản và người hưởng di sản, công ty luật quận Bình Thạnh The Lightphân phối cho quý vị Dịch vụ tư vấn về thừa kế theo như chúc thư bao gồm những nội dung bên dưới sau: 

  • Trả lời pháp luật về thừa kế 
  • Tư vấn quyền, nghĩa vụ của người tạo di chúc trong việc phân chia di sản; 
  • Trả lời giám định tài sản thừa kế căn cứ di chúc; 
  • Tư vấn đánh giá người thừa kế theo như di chúc; 
  • Tư vấn hiệu lực của di chúc; 
  • Trả lời các chủ đề khác can thiệp đến quyền huởng di sản thừa kế dựa theo chúc thư. 

Hãy nhấc máy gọi Tổng đài 0909 854 850 của chúng tôi để được sử dụng dịch vụ trả lời luật tốt nhất.

Văn phòng luật sư uy tín tại tphcm luôn có đội ngũ trạng sư giỏi, uy tín, và có tính nhiều năm kinh nghiệm, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ đề nghị của khách hàng.